Hopp til hovedinnhold

Prinsipp 4: Velg verb som gjør innholdet tydelig

Verb gjør tekstene konkrete, handlingsrettede og leservennlige. Derfor skal vi bruke verb når vi kan, og alltid vurdere den aktive varianten som får roller og ansvar tydelig fram.

Vær på vakt mot substantivuttrykk

For å skrive klart må vi skrelle bort unødvendige lag i teksten og komme til kjernen av budskapet. Vi skal ikke «bidra til kvalitetsforbedring av tjenester», vi skal «være med på å gjøre tjenestene bedre» eller helt enkelt «gjøre tjenestene bedre». I praksis handler dette veldig ofte om å erstatte substantiver («kvalitetsforbedring») med verb og adjektiver («gjøre bedre»). Målet er å komme nærmere et hverdagsspråk som de aller fleste umiddelbart vil forstå.

Ikke skriv: Skriv heller:
Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår får anvendelse for arbeid utført i Norge. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår gjelder arbeid utført i Norge.
Det er dere som skal foreta utvelgelsen av de ansatte som skal få oppfølging. Dere velger selv hvilke ansatte dere vil følge opp.
… virksomhetens inngåtte kontrakter og varigheten av disse … hvilke kontrakter virksomheten har inngått, og hvilket tidsrom de gjelder for

Velg aktive verb

I passive formuleringer kommer det ikke klart fram hvem som skal gjøre hva: «Informasjon skal innhentes.» Derfor skal vi unngå passivt språk når det finnes et godt, aktivt alternativ. Bruker vi aktive verb, får vi tydeligere fram roller og ansvar: «Oppdragsgiveren skal innhente informasjon.» / «Som oppdragsgiver skal dere innhente informasjon.»

Ikke skriv: Skriv heller:
Det pekes på forhold som må avklares tidlig i prosessen … Vi peker på hva dere må avklare tidlig i prosessen …
Det skal oppgis estimat over forventet antall oppslag. Kunden skal estimere hvor mange oppslag de forventer.

Les mer om aktivt og passivt språk på Språkrådets nettsider.

Bruk passive formuleringer bare når det er nødvendig

I noen tilfeller er det likevel en passiv formulering som fungerer best. Det kan være fordi vi ikke vet hvem det er som skal utføre handlingen, eller fordi vi ønsker å framheve handlingen, ikke aktøren. I noen tilfeller vil en passiv formulering gi best flyt og sammenheng, men vi skal alltid forsikre oss om at vi ikke gjør teksten mindre tydelig ved å velge en passiv variant.

Eksempler på god bruk av passive setninger
Alle nye IKT-løsninger som utvikles etter 1. juli 2014, må være universelt utformet.
Kun 30 prosent av de private selskapene som startes i Norge hvert år, er fortsatt i drift fem år senere.