Hopp til hovedinnhold

Komma

Komma gir leserne pauser og gjør det enklere å forstå hva som hører sammen, og hva som ikke gjør det.

For å forstå kommareglene er det nyttig å vite hva en helsetning og en leddsetning er.

 • En helsetning er en setning som kan stå alene og gi mening.
 • En leddsetning er også en setning, men den fungerer alltid som en del av en helsetning og kan følgelig ikke stå alene.
Eksempel på helsetning, der første delen (frem til komma) er en leddsetning: Dersom en tjeneste ikke er oversatt til engelsk, blir den norske teksten vist.

Eksempel på helsetning, der første delen (frem til komma) er en leddsetning.

Grammatisk komma handler om å plassere komma i overgangen mellom to eller flere helsetninger, mellom to eller flere leddsetninger, eller mellom leddsetning og helsetning. Legg også merke til at komma nesten alltid havner foran et verb i nåtid eller fortid, og dessuten ofte foran «og» og alltid foran «men».

Fire viktige kommaregler

Nedenfor gjennomgår vi fire av de mest sentrale kommareglene. Vil du fordype deg ytterligere, finner du mer informasjon om kommareglene på Språkrådets nettsider.

Regel 1: Det skal være komma mellom helsetninger

Det skal være komma mellom helsetninger som er bundet sammen av «og», «men», «for» og «eller».

Eksempler:

 • Formen er eksperimenterende, og løsninger ikke kjent på forhånd
 • I 2015 ble spørreskjemaet sendt i posten, men det kunne også besvares på internett.

Regel 2: Det skal være komma etter en leddsetning som står først i en helsetning

Når en helsetning starter med en leddsetning, skal det stå komma etter leddsetningen. Leddsetninger innledes med ord som «hvem», «hva», «hvordan», «hvis», «om», «når», «da», «at», «fordi», «dersom», «som» og lignende.

Eksempler

 • Når regelverk er vanskelig å forstå, kan innbyggere gå glipp av informasjon om viktige rettigheter og plikter.
 • Da de fornyet nettsidene sine, involverte de brukere i hele utviklingsprosessen.

Regel 3: Det skal være komma ved som-setninger

Det skal alltid være komma etter som-setninger. En som-setning er en leddsetning som starter med ordet «som». Vær spesielt oppmerksom på denne regelen, som bidrar til å vise hva som hører sammen med hva i en setning.

Noen ganger er ordet «som» underforstått, det vil si at ordet ikke står i setningen. Likevel skal det være komma her på samme måte som i en vanlig som-setning.

Eksempler på komma ved som-setninger

 • Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, kan også søke.
 • Kriteria som ligg til grunn for vurderingane, fokuserer på eigenskapar ved grensesnittet mot innbyggjarane (front-end).
 • De fleste informantene synes at regelverket de selv forvalter, stort sett er greit å forstå – også for andre. (Underforstått: ...regelverket [som] de selv forvalter..)

Regel 4: Det skal være komma mellom sideordnede leddsetninger

Når to leddsetninger står etter hverandre i helsetningen, skal det være komma mellom dem.

At to leddsetninger er sideordnede, betyr at de ikke er avhengige av hverandre, men at de uavhengig av hverandre står til helsetningen. Setningene er bundet sammen av «og», «men», «for» og «eller», og innledes gjerne med «hvem», «hva», «hvordan», «hvis», «om», «når», «da», «at», «fordi», «dersom», «som» og lignende.

Eksempler

 • Prosjektets mål var å finne ut mer om hva som hindrer og motiverer bruk av digitale tjenester, og hva som skal til for å få flere til å kommunisere med forvaltningen digitalt.
 • Mange svarte at de kjente seg igjen, og at de opplevde alle de skisserte trekkene som relevante utfordringer for departementene.
 • For dei tilsette handlar det om å få høve til reell påverknad på korleis arbeidsplassen deira skal organiserast, og korleis arbeidsmetodane blir utvikla.